Thursday, October 13, 2011

ျမန္မာစကားပံုမ်ားဧ။္အဓိပၸာယ္ႏွင္႕သံုးနည္းအပိုင္း(၁) ( က)စကားပံုမ်ား

၁။က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာက်ားလက္တြင္းသုိ႔ေရာက္ေသာ ႏြားသည္ က်ား၏ကိုက္သတ္ျခင္းကုိ မလဲြမေသြ ခံရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ က်ားက သနား၍ လႊတ္ပါမွသာ ႏြားအဖုိ႔ ခ်မ္းသာစရာလမ္းရွိေတာ့ သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ က်ားဟူသည္မွာ ႏြားအေပၚ၌ သနားသည္ဟူ၍ မရွိေလရာ ခ်မ္းသာရဖုိ႔လမ္းမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိမည္လုိႏွင့္ ေ၀းလွသည္ဟု ဆုိလုိသည္။
လူတစ္ဦး၏ ကံၾကမၼာကုိ မဖန္တီးႏုိင္ဘဲ အျခားသူတစ္ဦးက ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်ယ္လွယ္၍ ထုိသူ၏ စီမံဖန္တီးခ်က္အတုိင္း ျဖစ္တည္ရ သည့္အခါ တစ္ဖက္က အင္အားျဖင့္ လႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ္ျခင္းကုိ ခံေန ရသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

၂။က႐ိုးမကဘဲ ဆန္း က၍ ႏွပ္ပစ္ခံရသည္


ဇာတ္ခုံေပၚတြင္ က႐ိုး ကစဥ္ ေနရာအ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္း ကရ မည္ျဖစ္လ်က္ ဇာတ္ခုံအစြန္းေရာက္ေအာင္ ေျပးလႊားခုန္ပ်ံကသျဖင့္ ဇာတ္ခုံအစြန္ဘက္သုိ႔ တစ္စုံ တစ္ေယာက္က ႏွပ္ညႇစ္၍ ပက္ပစ္သည္ႏွင့္ မလြတ္ဘဲ စြန္းေပခံရ သည္ဟု ဆုိလုိသည္။
လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတုိင္း ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လမ္း႐ုိးလမ္းေဟာင္းျဖစ္၍ ေအာင္ျမင္ၿပီး ေျမာက္မႈအတြက္ ေသခ်ာၿပီး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကြန္႔ဆန္း၍ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံ အသစ္ထြင္ ျပဳလုပ္ေသာအခါ အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသးဘဲ စမ္းသပ္ရသည္ျဖစ္၍ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေသအခ်ာပဲ ဆံုး႐ႉံးနစ္နာမႈလည္း ရွိတတ္သည္။ အသစ္တီထြင္မႈတြင္ စြန္႔စားမႈ ရွိၿမဲျဖစ္ သည္။ ထုိသုိ႔ရွိရာတြင္ အဆန္းတီထြင္ ကြန္႔ထြက္မိ၍ ထိခုိက္နစ္နာမႈမရွိေသာအခါ လုပ္႐ိုး လုပ္စဥ္မွ ကြန႔္ထြက္၍သာ ထိခုိက္နစ္နာရသည္ဟု ယူဆလ်က္ က႐ိုးကစဥ္ေနရာက လြတ္ေအာင္ ဆန္း၍ကသျဖင့္ ႏွပ္အပစ္ခံရသည္ႏွင့္ ခုိင္းႏိႈင္းဆုိသည္။
စကားပုံမ်ားသည္ အယူအဆႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ ရွိၿမဲျဖစ္၍ လုိရာဘက္၌ ဆဲြ၍ သံုးစဲြ ၾကသည္။ စကားပုံရွိတုိင္း သေဘာ သဘာ၀တၱသည္ တစ္ထစ္ခ် အမွန္ဧကန္ဟူ၍ မယူဆသာ ေပ။ ႏွစ္ဖက္အစြန္းအားျဖင့္ အလ်ဥ္းသင့္ရာပုံပမာ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကသည္ဟုသာ မွတ္ယူရန္ ရွိသည္။ “ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏ” ဟူေသာ စကားပုံ၊  “ဒီလုိေန ဒီလုိေသရမည္” ဟူေသာ စကားပုံမ်ဳိးလည္း ရွိသည္။

၃။ကုိယ့္ထမင္းကိုယ္စား ႀကီးေတာ္ ႏြားေက်ာင္းသည္


အခေၾကးေငြမရ၊ မိမိကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ မိမိထမင္းကုိ စားၿပီး ႀကီးေတာ္ႏြားကုိ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း ေက်ာင္းေပးသည္ဟု ဆုိလုိသည္။
အလုပ္လုပ္သူသည္ မိမိအလုပ္အားႏွင့္ညီမွ်ေသာ လုပ္အားတန္ဖုိးကုိ အဖုိးအခေၾကး ေငြျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အလားအလာအခြင့္အေရးျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေပးေခ် သည္ကုိ ခံယူၾကရစၿမဲ ျဖစ္ေလသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထုိသုိ႔အတုံ႔အလွယ္ အက်ဳိးေက်းဇူး၊ လုပ္အားတန္ဖုိးမရရွိဘဲ ေစတနာ့၀န္ထမ္းသက္သက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရေသာအခါတြင္ ေက်းဇူး တင္ေဖာ္မွ မရေသာေၾကာင့္ ကုိယ့္ထမင္းကုိယ္စား၍ ႀကီးေတာ္ႏြားေက်ာင္းေပးသည္ဟု ခုိင္းႏိႈင္းဆုိၾကသည္။ ႀကီးေတာ္ျဖစ္သူသည္ မိမိတူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတစ္စိမ္းက ကူညီ ေက်းဇူးျပဳသည္ကဲ့သုိ႔ သိသိသာသာ အမွတ္မျပဳဘဲ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၀တၱရားအရ ကူညီေပ သည္ဟု ေက်းဇူးမထူးမတင္ရွိတတ္ေပသည္။

၄။က်ားႀကီးေသာ္ ေျခရာႀကီးသည္


က်ားအေကာင္ႀကီးလွ်င္ က်ားအရြယ္ႏွင့္လုိက္ေအာင္ ေျခရာကလည္း ႀကီးသည္ ဟု ဆုိလုိသည္။
အရာအထူး၊ အေျခအေန၊ ၀င္ေငြ စသည္ တုိးတက္လာေသာအခါ သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိမည္ဟု ထင္မွတ္ရေစကာမူ တာ၀န္၊ အၾကပ္အတည္း၊ အသံုးစရိတ္ စသည္တုိ႔ မွာလည္း အခ်ဳိးက် တုိးတက္လာသည္သာျဖစ္၍ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ တာ၀န္သည္လည္း ေကာင္း၊ အရႏွင့္အသံုးသည္လည္းေကာင္း လုိက္ဖက္စြာ တုိးတက္လာတတ္သည့္ သဘာ၀ကုိ ေဖာ္ျပသည္။

၅။ကိုယ့္ေပါင္ ကုိယ္လွန္ေထာင္းသလုိ

မိမိေပါင္ကိုလူေရွ႕တြင္လွန္၍ မိမိဖာသာနာက်င္ေအာင္မိမိတံေတာင္ျဖင့္ ေထာင္းႀကိတ္ ျပသသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည္ကုိ ဆုိလုိသည္။
ေပါင္ဟူေသာ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမွာ မဖြင့္မျပအပ္ေသာ အရွက္သိမ္းဆည္းရာ အစိတ္အပိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူေရွ႕တြင္ ေပါင္ကုိလွန္ျပျခင္းသည္ ကုိယ့္အရွက္ကုိယ္ ခဲြသည္ ႏွင့္တူသည္။ လွန္႐ုံမွ်မက မိမိတံေတာင္ျဖင့္ ေထာင္းျပန္ေသာ္ မိမိပေယာဂျဖင့္ မိမိသာ နာက်င္ရေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွက္လည္းရွက္ရ၊ နာလည္းနာရေအာင္ မိမိအျပဳအမူျဖင့္ မိမိ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ပမာျပဳ၍ မိမိပေယာဂအျဖစ္ မိမိအရွက္ကုိ ကဲြေစ၍ မိမိ နစ္နာေအာင္ ျပဳမိေသာအခါမ်ဳိးတြင္သံုးႏႈန္းသည္။ မိမိသားသမီး၏ ဆုိးယုတ္မႈအေၾကာင္းကုိ ဖြင့္ေဖာ္ေျပာ ဆုိရန္ရွိေသာအခါ မလဲႊသာ၍ ေျပာရေစကာမူ မိမိအတြက္ ရွက္ရြံ႕နစ္နာဖြယ္ ေျပာရသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုိယ့္ေပါင္ကုိ လွန္၍ ေထာင္းရာေရာက္သည္။ သူတစ္ပါးက အရွက္ရေစ၊ နစ္နာေစေအာင္ျပဳသည္မဟုတ္ဘဲ မိမိဖာသာျပဳမူေျပာဆုိရသည္မွာ မျပဳလုိ၊ မေျပာလိုေသာ ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မလုိလားဘဲရွိၾကသည္။ အလားတူ အရွက္ေပၚေစ၊ နစ္နာေစေသာ ကိစၥ မ်ဳိးကုိ ေဖာ္ထုတ္ရေသာအခါ ပကတိထင္ရွားေသာ အျပဳအမူျဖင့္တင္စား၍ သိျမင္ေသာ သေဘာေပါက္လြယ္ေအာင္ ေျပာဆုိသည္။


၆။ကုိယ့္ ဂုဏ္ကုိယ္ေဖာ္ မသူေတာ္ခုနစ္ပါး


မိမိဂုဏ္ပုဒ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္၀င့္ႂကြားသူသည္ မသူေတာ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။
ကုိယ့္အမည္ကုိ ကုိယ္ေဖာ္ထုတ္ ျမည္တြန္တတ္ေသာ တိရစၧာန္ သတၱ၀ါမ်ားကား ခုနစ္ပါးရွိသည္။ ထုိခုနစ္ပါးမွာ …
၁။ ေတာက္တဲ့။
၂။ ဇီးကြက္။
၃။ ေရႊျပည္စုိး။
၄။ ေယာက္ဖေခြးေခၚငွက္။
၅။ တစ္တီတူး (တီတီတြတ္)။
၆။ ဥၾသငွက္။
၇။ ဘုတ္ငွက္။
စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ တိရစၧာန္ သတၱ၀ါမွတစ္ပါး လူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ အမည္ဂုဏ္ပုဒ္ ကုိ ကိုယ္တုိင္ထုတ္ေဖာ္ႂကြား၀င့္ျခင္း၊ ကုိယ့္ဂုဏ္ကုိ ကုိယ္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔သည္ လူတုိ႔၏က်င့္၀တ္ တြင္ အက်ံဳးမ၀င္၊ လူေကာင္းတုိ႔ အျပဳအမႈမဟုတ္။ တိရစၧာန္တုိ႔၏အလုပ္၊ တိရစၧာန္တုိ႔၏ အမူ အက်င့္သာ ျဖစ္သည္ စသည္ျဖင့္ ႐ႈတ္ခ်၍ဆုိသည္။ ေထာင္လႊားတက္္ႂကြျခင္းမာနသေဘာသုိ႔ ေရာက္ေသာေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ စက္ဆုပ္္ၾကသည္။
အမည္ကုိစဲြ၍ ေခၚတြင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တင္စား၍ဆုိသည္။

၇။ကုသုိလ္တစ္ပဲ၊ ငရဲတစ္ပိႆာ

ကုသိုလ္လုိ၍ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း အကုသုိလ္သာ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပုိ၍ ရရွိႏုိင္ၾကသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ကုသိုလ္လုိ၍ ဆြမ္းေကၽြးရာ၌ ၾကက္၊ ၀က္တုိ႔ကုိ သတ္ျဖတ္ေပးရန္ ႀကိဳတင္မွာ ၾကားျခင္း၊ မေလာက္ငွမည္ကိုစုိး၍ ပိတ္ပင္ ၀န္တုိျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ သမၼာအာဇီ၀ မျဖစ္ေသာနည္းျဖင့္ စီးပြားရွာျခင္း စသည္အားျဖင့္ မေကာင္းမႈမ်ားကုိ အဆမ်ားစြာ ပုိမုိ က်ဴးလြန္မိတတ္သျဖင့္ ကုသုိလ္နည္း၍ ငရဲက အဆမ်ားသည္ကုိ ပုံခုိင္း၍ ဆုိသည္။
တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္တစ္ရာရွိသျဖင့္ ဆယ္လီမူးႏွင့္ ပဲႏွစ္ေထာင္၊ က်ပ္သံုးပဲႏွင့္ တစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာ၊ တစ္ဆႏွင့္ အဆတစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာမွ ႏွစ္ေထာင္အထိ အခ်ဳိးအဆ ကြာျခားပုံကုိ တင္စား၍ ဆုိသည္။
အက်ဳိးနည္း၍ အျပစ္မ်ားျခင္း၊ အျမတ္နည္း၍ အ႐ႉံးမ်ားျခင္း စသည္တုိ႔၌လည္း တင္စား၍ သံုးႏုိင္သည္။
No comments: