Sunday, March 11, 2012

အင္တာနက္ျဖစ္ေပၚလာပံု၁၉၅၅- ခုနွစ္ေလာက္မွာ အင္အားၾကီးနုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကတဲ႔ အေမရိကန္နွင္႔ ဆိုဗီယက္ယူနီယမ္ စတဲ႕နိုင္ငံေတြဟာ အာကာကိုိုစုိးမိုးရန္အတြက္ အထူးၾကိဳးစားလာခဲ႕ၾကပါတယ္။၁၉၅၇-ခုႏွစ္အေရာက္မွာ
ေတာ႕ ဆိုဗီယက္က ကမာၻျဂိဳလ္ပတ္လမ္းမွာ"စပြန္နစ္" ဆိုတဲ႕ ျဂိဳလ္တုကို ေအာင္ျမင္စြာလႊတ္တင္နိုင္ခဲ႔ပါတယ္။


အဲဒီေနာက္အျဖစ္အပ်က္ေတြကို စိုးရိမ္မွဳႏွင္႕ အေမရိကန္ကလည္ APPANet(Advanced Research Projects Ageney)အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းျပီး နည္ပညာသစ္မ်ားရွာေဖြေရး၊အာကာသဖြံ႔ျဖိဳးတိုတက္ေရး၊ဆက္သြယ္ေရးနွင္႔ စစ္ေရးအစီအမံမ်ားကို ၾကိဳးစားအေကာင္ထည္ေဖာ္ေရး စတဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုခ်မွတ္ခဲ႕ပါတယ္။အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက
တစ္ဦးခ်င္းအသံုးျပဳနုိုင္တဲ႕"ကြန္ပ်ဴတာ"ဆုိတာေတာ္အနာဂတ္မွာ ျဖစ္လာနိုင္မယ္လို႕ထင္ရတဲ႕အိမ္မက္မွွ်သာ
ရွိပါေသးတယ္။
ကြန္ပ်ဴတာခ်ိတ္ဆက္မွဳ နည္းပညာရပ္မ်ားကို အမ်ိဳးမိ်ဳးေလ႕လာစမ္းသပ္ရင္း ၁၉၆၉-ခုနွစ္မွာေတာ႕
တကၠသိုလ္ၾကီးေလးခုမွကြန္ပ်ဴတာစက္ေလးလးံုကို ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင္႕ APPANet အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရြက္နုိုင္ခဲ႕ပါတယ္။ကြန္ပ်ဴတာတာေတြသိပၸံပညာရွင္ Ray Tomlinson ကအီလတ္ထရြန္းနစ္ေမလ္စနစ္ကို
ခ်ိတ္ဆက္ျပသခဲ႔ပါတယ္။သူဟာ e-mailအသံုးျပဳတဲ႔အခါမွာေတာ႔e-mailသေကၤတေလးကို@(at)လို႕သတ္မွတ္ခဲ႕
တယ္။
ပထမဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ အခန္းတစ္ခုတည္းမွာခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း LAM(Local Area Network)ျဖင္႕စတင္
ခဲ႔ျပီးတစ္ခန္းနွင္တစ္ခန္း၊တစ္ျမိဳ႕နွင္႔တစ္ျမိဳ႕၊တစ္နိုင္ငံနွင္႕တစ္နိုင္ငံစတဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္မွဳေတြကို စမ္းသပါေအာင္ျမင္ခဲ႔
ၾကပါတယ္။Localအဆင္႕မွGlobalအဆင္႕ထိေအာင္(Internationnal Network)ခ်ိတ္ဆက္ရင္း အင္တာနက္ဟာ
က်ယ္ျပန္႕လာခဲ႔ၾကပါတယ္။ပထမဆံုးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမွဳနယ္ပယ္ျဖစ္တဲ႔(.com)
ဆိုတဲ႔နယ္ပယ္(domain)ကိုစတင္ျပီး မွတ္ပံုတင္ျပီးခဲ႔ပါတယ္။
၁၉၈၁-ခုနွစ္မွာေတာ႕IBMကုမၼဏီက ပထမဆံုးေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းသံုးကြန္ပ်ဴတာကို ထုတ္လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။
၁၉၈၆-ခုနွစ္မွာ တပ္ဆက္ခ်ိတ္ဆပ္သူ ၅,၀၀၀ ၁၉၈၇-ခုနွစ္မွာခ်တ္ဆက္သူ၁၀,၀၀၀ ရွိလာခဲ႔ပါတယ္။၁၉၈၉-
ခုနွစ္မွာေတာ႕အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္သူတစ္သိန္းျဖစ္လာခဲ႕ပါတယ္။အင္တာနက္ေပၚမွာမိမိလုပ္ငန္နွင္႕ပတ္
သက္မွဳ(website)ေတြကိုသြားေရာက္ယူေဆာင္ေပးတဲBrowser ေတြေပၚေပါက္လာပါတယ္။ပထမဆံုးBrowers
ကေတာ႕Netscape ျဖစ္ျပီး ၄င္းကို Jim Clarkႏွင္႕ Marc Adreesen တို႔ကျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။wesiteေတြမေရ
တြက္နိုင္ေအာင္မ်ားျပာလာတဲ႕အတြက္လည္ Search engine ေတြကိ္ုထပ္ျပီးေပးေပါက္လာၾကပါတယ္။
ၵ"yahoo"Search engine စတင္းဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသာ David Filo ႏွင္႕ JerryYanတို႕ကတီထြင္ခဲ႔ပါတယ္။
၁၉၉၁-ခုႏွစ္မွာေတာ႕စာသားတစ္ေနရာကို နွိပ္လိုက္တာနဲ႔ေနာက္ထပ္ စာကိုေျပာင္းလဲေဖာ္ျပေပးတဲ
Gopherpစနစ္ေပၚေပါက္လာပါတယ္။
၁၉၉၆-ခုနွစ္မွာေတာ႕၄၅သန္းမွ်ေသာကမာၻသူကမာၻသားေတြဟာ အင္တာနက္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕
အသံုးျပဳေနၾကပါျပီး။အင္တာနက္ခ်တ္အသံုးျပဳသူမ်ားလာတဲအေလ်ာကိGoogle,Msn,Altavistsစတဲ႕ Search Engineေတြလည္းေပၚေပါက္လာပါတယ္။၂၀၀၀-ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႕ အင္တာနက္ကို တစ္ကမာၻလံုး
က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ အသံုးျပဳလာခဲ႕ပါတယ္။မိမိသိလိုတဲ႔အေၾကာင္းအရာ ဘာကိုမဆို ကြန္ပ်ဴတာေရွ.မွာတင္
တစ္ထုိင္တည္းသိရွိနုိင္ပါျပီး။ကမာၻၾကီးရဲ႕ ဘယ္နာမွားဘဲေရာက္ေနေ၇ာကေန ဘယ္သူေတြနဲ႕ဘယ္ေလာက္ပဲ
ေ၀းေနေ၀းေနအခုကြ်န္ေတာ္အတြက္ေတာ႕ နီးနီးေလးပါပဲ။ကမာၻၾကီးဟာဘယ္အေျခအေနေရာက္ေနတယ္
ဆိုတာ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူေတြကေတာ႕သိေနၾကပါတယ္။
အင္တာနက္အသံုးခ်ကူညီေရးအသင္းမွေပးပို.သည္။

No comments: