Saturday, February 25, 2012

လူဘ၀သည္ တန္ဖိုးရွိလွသည္။လူဘ၀သည္တန္ဖိုးရွိလွသည္။
တန္ဖိုးရွိေသာလူ႔ဘ၀၌အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးထားကာလူ႕ဘ၀အတြက္အဓိပၸာယ္အႏွစ္သာရရွိေသာအလုပ္တို႔ကို လုပ္ကိုင္ၾက
ရမည္ျဖစ္သည္။လူ႕ဘ၀၌အမႈ႕မဲ့အမွတ္မဲ့မေနမိဖုိ႕လိုသည္။ရတုန္းရခိုက္လူ႕ဘ၀၌ေပါ့ေပါ့တန္တန္ေနထိုင္ၾကပါလွ်င္
အခ်ိန္တို႔၏တိုက္စာျခင္း၊ဘ၀၏တြန္းထိုးျခင္းတို႔ျဖင့္လူ႕ဘ၀သည္အဓိပၸာယ္မဲ့အဆံုးသတ္သြားမည္သာျဖစ္သည္။


ျဖတ္သန္းလ်က္ရွိေသာလူ႕ဘ၀သည္အလ်င္အျမန္ကုန္ဆံုးလ်က္ရွိသည္။
ေရွ႕သို႕ဆက္ခ်ီရာတြင္ၾကာျမင့္သည္လို႔ထင္မွတ္ရေသာ္လည္း ေနာက္သို႔လွည့္ၾကည့္ရာတြင္ ခဏသာျဖစ္သည္။


ကုန္ဆံုးသြားေသာအခ်ိန္ကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ပို၍ႏွေျမာတသဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။
လူၾကီးဘ၀သည္လူရြယ္ဘ၀ကိုျပန္မရနိုင္၊ လူရြယ္ဘ၀သည္လူငယ္ဘ၀ကိုျပန္မရနိုင္။ အရြယ္သံုးပါးသည္
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ဘဲဘ၀နိဂုန္း၏သို႔ဦးတည္ခ်ီတက္ျမဲျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္အရြယ္သံုးပါးတြင္ အရြယ္အလုိက္လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္တို႔ကုိ မပ်က္မကြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။
ေလာကနိတိအလိုအရလည္းေကာင္း၊ဓမၼနိတိအလိုအရလည္းေကာင္း ပထမအရြယ္တြင္ပညာရွာ၊ ဒုတိယအရြယ္တြင
္စီးပြားရွာ၊ တိယအရြယ္တြင္တရားရွာၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ ထိုနိတိသည္ဆင္းရဲ၊ခ်မ္းသာမခြဲျခားပါ။သူ႕အဆင့္၊
သူ႕ဘ၀အေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားရွိပါသည္။တက္နိုင္သမွ်လုပ္နိုင္ၾကရပါမည္။


ျပည့္စံုသူလူတန္းစားအတြက္ဆိုဖြယ္ရာမရွိေသာ္လည္း၊မျပည့္စံုသူလူတန္းစားအတြက္ဆိုဖြယ္ရာျဖစ္သည္။
လူမတန္ကံခ်အခ်ည္းအႏွီးဘ၀သို႔မေရာက္ဖို႔လိုသည္။
ယင္းတို႔ျဖင့္အခ်ိန္ကိုမည္သို႔ျဖစ္သန္းၾကမည္နည္း။
အရြယ္သံုးပါးကိုမည္သို႔ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမည္နည္း။
မိမိကိုယ္သာဆန္းစစ္ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ဖို႔လိုသည္။


လူ႕ဘ၀၏အခ်ိန္သက္တမ္း၆၀ျဖင့္ပိုင္းျဖတ္ၾကည့္မည္။ လူသည္တစ္ေန႔လွ်င္အနည္းဆံုး ၈နာရီအိပ္ဖို႔လိုသည္။
အခ်ိဳ႕ ၈ နာရီထက္ပိုမိုအိပ္ၾကသည္။ က်မ္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေစရန္ ၈ နာရီေလာက္ေတာ့အိပ္ဖို႔လိုသည္။
အခ်ိဳ႕က ၇ နာရီအိပ္သည္။တစ္ေန႔ ၂၄နာရီရွိရာ ၈ နာရီအိပ္ေသာသူသည္တစ္ေန႕တာ၏ သံုးပံုတစ္ပံုကိုအိပ္စက္ျခင္း
ျဖင့္ကုန္းဆံုးေစခဲ့သည္။ တစ္ရက္၏သံုးပံုတစ္ပံုအိပ္စက္လွ်င္အသက္ ၆၀ ကာလအတြက္ လူတစ္ဦးသည္ႏွစ္ေပါင္း ၂၀
သည္အိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ကုန္ဆံုးသြားမည္သာျဖစ္သည္။

က်န္ ၁၆ နာရီတြင္လူအမ်ားစုမွာ ၈ နာရီအလုပ္လုပ္ၾကျပီးက်န္ ၈ နာရီတြင္တီဗီၾကည့္ျခင္း၊ေလွ်ာက္သြားထထိုင္ျခင္း၊
ဟိုေတြးဒီေတြးေတာင္ေျပာေျမာက္ေျပာျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးသြားၾကသူမ်ားသည္။
ထို႕ေၾကာင့္အလဟႆအခ်ည္းအႏွီးကုန္္ဆံုးသြားေသာအခိ်န္သည္လူ႕ဘ၀တစ္ေန႔တာ၏သံုးပံုတစ္ပံုရွိသည္။
အိပ္ခ်ိန္တစ္ပံု၊ အလဟႆအခ်ိန္တစ္ပံု ထိုႏွစ္ပံုသည္အခ်ည္းအႏွီးကုန္ဆံုးခဲ့သည္။
က်န္အလုပ္လုပ္ေသာ တစ္ပံံုတြင္အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးရွိရွိ အလုပ္လုပ္သူရွိသကဲ့ သို႔ထိုတစ္ပံုကိုျပည့္ျပည့္၀၀အလုပ္မလုပ္
ေသာသူလည္းရွိသည္။

ယင္းသို႔ျဖင့္တစ္ပံုကိုအလုပ္လုပ္သည္ဆိုပါစို႔၊လူ႔ဘ၀၏က်န္ွႏွစ္ပံုသည္ လြယ္လင့္တကူကုန္ဆံုးသြားခဲ့ရာ အႏွစ္ ၆၀ ရွိ
လူသားတစ္ေယာက္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အၾကမ္းဖ်င္းကုန္ဆံုးသြားသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ေသာတစ္ပံု
ကိုေတြေ၀ေငးေမာေဘးေျပာျခင္းျဖင့္ မကုန္ဆံုးေစဘဲ မိမိအလုပ္ကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ထိထိေရာက္
ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ တန္ဖိုးရွိရွိလုပ္ကိုင္ၾကျခင္းျဖင့္ မိမိႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ သာယာလွပေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

ဥစၥာရွာခ်ိန္မွအပ က်န္အခ်ိန္ကာလအတြင္း မိမိဘ၀ယခုကာလႏွင့္သံသရာဘ၀ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း
ျဖစ္ေစေသာပညာရွာျခင္း၊တရားရွာျခင္း၊အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ ေကာင္းမႈအစုစုတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္
ၾကျခင္းျဖင့္ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ေနေသာ သံုးပံုႏွစ္ပံုေသာအခ်ိန္မ်ားထံမွ မရရေအာင္ခိုးယူအသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ တန္ဖိုးရွိ
သည့္ လူ႔ဘ၀ပံုကို အေကာင္းဆံုးေဖာ္ေဆာင္ၾကဖို႔လိုပါသည္။

သို႔ရာတြင္လူ႕သံသရာ၌မ်ား အိုလူတို႔သည္ လူ႔ဘ၀အခ်ိန္ကိုအခ်ည္းအႏွီး အလဟႆ ျဖဳန္တီးပစ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္၍ မ်ားထိုလူတို႔အေနျဖင့္ ေဘးထိုင္ဘုေျပာ၊ေတြေ၀ေငးေမာ၊ေပ်ာ္ပါးကုန္လြင့္အခ်ည္းအႏွီးမျဖစ္သင့္ပဲ
ရတုန္းရခိုက္ဘ၀၏ သံုးပံုတစ္ပံုမွ်ေသာ အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးရွိသည့္ဘ၀၊တန္ဖုိးရွိသည့္၀န္းက်င္ျဖစ္ေအာင္
ၾကံေဆာင္ၾကိဳးပမ္းသင့္ၾကပါေၾကာင္း။

Posted by ကိုလင္း

No comments: