Wednesday, October 5, 2011

ျဗိတိသွ်ႏွင့္အေမရိကန္အသုံးအႏႈန္းျခားနားခ်က္မ်ား (I Could Murder a Cuppa by Guy Perring) Read more: ျဗိတိသွ်ႏွင့္အေမရိကန္အသုံးအႏႈန္းျခားနားခ်က္မ်ား (I Could Murder a Cuppa by Guy Perring) - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topics/i-could-murder-a-cuppa#ixzz1ZtZTEsVt

“အေမရိကား(America) ႏွင့္ ျဗိတိန္ (Britain) တို႔သည္ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းက ခြဲျခားထားျခင္း ခံရသည့္ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။” လုိ႔ George Bernard Shaw က ေျပာခဲ့ဘူးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျခားနားခ်က္ေတြဟာ အေတာ္အတန္နည္းျပီး ယခုအခါ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာေတြ ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမိုနည္းပါးလာပါသည္။ ဒါေပမယ့္ အေရးၾကီးတဲ့ ကြာဟခ်က္ေတြ ကေတာ့ က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။ ရႈပ္ေထြးျခင္း (သို႔) နားလည္မႈလြဲျခင္းေတြ ျဖစ္ႏုိင္ခဲေပမယ့္ တစ္သမတ္တည္း ရွိဖို႔ကေတာ့ အေရးၾကီးပါတယ္။

a)     I cashed his cheque.
b)     I cashed his check.
       သူ၏ ခ်က္လက္မွတ္ေတြကို ေငြသားအျဖစ္လဲလိုက္သည္။

a)     They lived in a fourth floor flat.
b)     They lived in a fourth floor apartment.
        သူတို႔သည္ တိုက္ခန္းရဲ႕ ေလးလႊာမွာေနတယ္။

a)     He recently bought a new mobile phone.
b)     He recently bought a new cell phone.
       သူဟာမၾကာခင္က လက္ကိုင္ဖုန္း အသစ္တစ္လံုး၀ယ္ခဲ့တယ္။

a)     She met a colleague on the pavement outside the office.
b)     She met a colleague on the sidewalk outside the office.
        သူမသည္ ႐ံုးအျပင္ဖက္မွာရွိတဲ့ လမ္းေဘးစႀကၤ ံမွာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္နဲ႕ ေတြ႕ခဲ့တယ္။

အထက္ပါ၀ါက်မ်ားထဲမွာ (a) ၀ါက်ေတြဟာ ျဗိတိသွ်မ်ားအသံုးျပဳၾကျပီး(b) ၀ါက်ေတြကေတာ့ အေမရိကန္မ်ား အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ အဘိဓါန္ေကာင္းမ်ားတြင္ ဒီလိုမတူညီမႈမ်ားကို   BrE (British English) ႏွင့္ AmE (American English)ဆိုျပီး စာလံုးတိုမ်ားျဖင့္ ခြဲျခားေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး စာေၾကာင္း (၂) ေၾကာင္းမွာပါတဲ့ စာလံုးေပါင္း ကြဲလြဲမႈမ်ိဳးဟာ အမ်ားသိျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။

ကက္တေလာက္လို အဓိပၸါယ္ရတဲ့ catalogue (BrE)/ Catalog (AmE)၊ ကဇာတ္႐ံု theatre (BrE)/theater (AmE)၊ အေရာင္ colour (BrE)/ color (AmE) တို႔ဟာလဲ အမ်ားသိျပီးသားျဖစ္သည့္ စာလံုးေပါင္းကြဲလြဲမႈမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားလို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ cars(BrE)/ automobiles(AmE) ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ တစ္ျခားေ၀ါဟာရေတြမွာေတာ့ စာလံုးေပါင္းကြဲလြဲတာမဟုတ္ေတာ့ပဲ စာလံုးကို မတူေတာ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Motorway (BrE)/ Freeway (AmE) - အျမန္လမ္းမၾကီး
Gear-leaver (BrE)/ grear-shift (AmE) - ဂီယာတံ
Bonnet (BrE)/ hood (AmE) - ေမာ္ေတာ္ကား အင္ဂ်င္စက္ အဖံုး
Crossroads (BrE)/ intersection (AmE) - လမ္းဆံု ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြကေတာ့ လူသိပိုမ်ားတဲ့ ကြဲလြဲခ်က္ေတြပါပဲ။

သဒၵါကြာဟခ်က္ေတြကေတာ့ စကားေျပာတဲ့အခါမွာ ပိုျပီး မ်ားမ်ားစားစား ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အရ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ၾကတဲ့ စာေတြမွာ သိပ္မရွိလွပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံတကာစံ ရွိေနလို႔ပါပဲ၊ စကားေျပာတဲ့အခါမွ ပိုျပီးေတြ႕ရတတ္တဲ့ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

(a) ၀ါက်မ်ားကေတာ့ အေမရိကန္ အဂၤလိပ္စာမွာ ပို၍အသံုးမ်ားတဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

a)     What did you do on the weekend?
b)     What did you do at the weekend?
        စေန၊ တနဂၤေႏြြမွာဘာလုပ္ခဲ့လဲ?

a)      Hello, is this John?
b)      Hello, is that John?
         ဟယ္လို၊ ဒါ John လား?

a)     The office is open Tuesday through Saturday.
b)     The office is open Tuesday to Saturday.
        ႐ံုးခန္းဟာ အဂၤါေန႕မွ စေနေန႕အထိ ဖြင့္ပါတယ္။

a)     Your plane just landed.
b)     Your plane has just landed.
        သင့္ေလယာဥ္ပ်ံ ယခုေလးတြင္ပဲ ဆိုက္ေရာက္ပါတယ္။


ေနာက္ဆံုး၀ါက် ၂ခုကို ၾကည့္ပါက ျဗိတိသွ် အဂၤလိပ္စာမွာ just ကို present perfect နဲ႔ တြဲသံုးေလ့ရွိျပီး အေမရိကန္ American အဂၤလိပ္စာမွာေတာ့ simple past နဲ႔ တြဲသံုးေလ့ရွိတာကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဒါနဲ႕ ေျပာရဦးမယ္ - စာေရးသူရဲ႕ အေမရိကန္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ကို ဦးေႏွာက္ေျခာက္ျပီး စိတ္ရႈပ္သြားေစတဲ့ ဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ “I could murder a cuppa” ဆိုတာကေတာ့ ျဗိတိသွ် အဂၤလိပ္စကားရဲ႕ ဘန္းစကား (slang) ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ “I would love to have a cup of tea.” (လက္ဘက္ရည္တစ္ခြက္ေလာက္ေသာက္ခ်င္လုိက္တာ) ပဲျဖစ္ပါတယ္။

(Guy Perring ၏ Be Vocal အားဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ မူလေဆာင္းပါးႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးမ်ားအား ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)