Wednesday, April 4, 2012

တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ?တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ?
[By Htun Aung Gyaw ]
တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ?
ဤေဆာင္းပါးသည္တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ႏွင့္ကမၻာ့အလယ္တြင္အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံဘဝသို႔ေရာက္ေနေသာ အမိျမန္မာႏိုင္ေတာ္ၾကီးကိုမည္ကဲ့သို႔စိတ္ထား ႏွင့္ကမၻာထိပ္တန္း နိုင္ငံဘဝသို႔ေရာက္ရန္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ ေဆာင္သင့္သည္ကိုရည္ရြယ္၍ေရးသား လိုက္ပါသည္။
ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို NLD ပါတီမွ အမ်ားစုအႏိုင္ရလိမ့္မည္ဟုယူဆသူမ်ားရွိ ေသာ္လည္း ၄၄ေနရာျပိဳင္၍ ၄၄ေနရာစလံုး ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မည္သူကမွ် မထင္ထား ၾကေခ် ။ အထူးသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္အႏိုင္ရဘို႔ျဖစ္ႏိုင္ေခ်နည္းသည္ဟုစာေရးသူကိုယ္တိုင္ထင္ မွတ္ခဲ့သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ထိုနယ္ေျမမ်ားသည္ နအဖ မွစံနစ္တက်မိမိ ကိုယ္ပိိိုင္ နယ္ေျမ အျဖစ္သိမ္းသြင္း ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့ေသာကတ္ေသအပိုင္နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္မထင္မွတ္သည္မ်ားက ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ဘာေၾကာင့္နည္း?
၁။ ျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံေရးအရထၾကြႏိုးၾကားမွဳရွိေနျခင္း
၂။ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ အစိုးရလခစားမ်ားကိုယ္တိုင္၏ အမွန္တရားကိုလိုလားျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ စီးပြါးရွာေဖြခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္၊ စည္းရံုးပိုင္ခြင့္ရရွိေရးကိုတမ္းတျခင္း။
၃။ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကိုလြန္စြာစက္ဆုပ္ေနျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္သည့္ အေပၚေပ်ာ္ပင္ ေပ်ာ္ေသာ္လည္း တဖက္ အဖြဲ႔အ စည္းကို ထိခိုက္ေစမည့္ အျပဳအမူကိုေရွာင္ၾကရန္ သတိေပးျခင္းသည္ သေဘာထားျပည့္ဝ ေၾကာင္းဆင္ ျခင္တံုတရားရွိေၾကာင္းျပသမွဳပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိမဲဆႏၵနယ္ တြင္ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျပီး ရွံဳးႏွိမ့္သြားေသာ ၾကံခိုင္ေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ဦးလွသိန္းေဆြ ကလည္း ပါတီစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ ၊ ဝါဒစြဲ ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲမထားဘဲအားလံုးလက္တြဲမွ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မည္၊ သူ႔အေနနဲ႔လည္းျပည္သ႔ူအက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ အန္အယ္ဒီ ပါတီအပါအဝင္ဘယ္ပါ တီနဲ႔ မဆိုလက္တြဲလုပ္ ေဆာင္သြားမယ္လို႔ေျပာခဲ့ျခင္းဟာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိတဲ့တပ္မေတာ္သား တေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပေနခဲ့ပါသည္။ အထက္ပါပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးကိုနမူနာယူျပီးအစိုးရအဖြဲ႔ကေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားကပါလိုက္လုပ္ၾကမယ္ ဆိုရင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာျပည္သူနဲ႔စစ္တပ္ခြဲျခားျပိဳကြဲေနေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး၊
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြတိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးလာေပမဲ့ယေန႔ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဘာေၾကာင့္မတိုးတက္ရသလဲဆို ရင္----
၁။ ျပည္တြင္းစစ္မီး လြတ္လပ္ေရးရျပီးတာနဲ႔ စတင္ေလာင္ကြ်မ္းခဲ့ျခင္း။
၂။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ႏွိမ္နင္းရင္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တန္ခိုးထြားလာျခင္း။
၃။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမညီညြတ္သျဖင့္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအာဏာသိမ္းခြင့္ရလာျခင္း။
၄။ အာဏာရလာေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ စစ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳသာရွိျပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႔အၾကံဳ မရွိျခင္း။
၅။ လက္ဝဲသူငယ္နာစြဲကပ္ျပီးျမင္ျမင္သမွ်ကိုအရင္းရွင္တံဆိပ္ကပ္ခါ အေျခတည္စ စက္မွဳလက္မွဳလုပ္ ငန္း ရွင္မ်ား၏စီးပြါးေရးကိုျပည္သူပိုင္သိမ္း၍ဖ်က္စီးျခင္း ။
၆။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားစီးပြါးေရးတိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳကိုျမင္ေနရေသာ္လည္း မိမိအာဏာလက္လြတ္ရမည္ ကိုစိုးသျဖင့္တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးကိုလွစ္လွဴရွဳခဲ့ျခင္း တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံၾကီးဆင္းရဲသြားရျခင္း၏အ ေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္အတိတ္မွသင္ခန္းစာကိုယူ၍ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကိုခ်စ္သည္ဟုေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ မ်ိဳးခ်စ္မ်ားမိမိလုပ္ရပ္သည္တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလုပ္ရပ္ေလာ၊ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ တိုက္ခိုက္ေနသည့္သံသရာမွ မထြက္သည့္လုပ္ရပ္ေလာဟုစဥ္းစားၾကဖို႔လိုျပီ။
ကြ်ႏုပ္တို႔ပထမဦးစားေပးလုပ္ရမည့္အလုပ္မွာ -
၁။ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူေရး ပင္ျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနေသာႏိုင္ငံသည္ဆင္းရဲသံသရာမွမထြက္ႏိုင္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးကို မျပဳလုပ္ နိုင္။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ညီအကိုအခ်င္းခ်င္းသတ္၍ ႏွစ္ဖက္ေသေၾကၾကသလို၊ လူေနအိမ္ရာေထာင္ ေသာင္း မကပ်က္စီးဆံုးရွံဳးၾကသျဖင့္၊ တိုင္းျပည္အတြက္စြမ္းစြမ္းတမာန္လုပ္ႏိုင္ ေသာလူသားအရင္း အျမစ္မ်ား ျပည္တြင္းစစ္တြင္စေတးခဲ့ၾကရသလို သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာအိုးအိမ္မ်ားပ်က္စီးရင္းပ်က္စီး သျဖင့္လူ ေမြးလူေတာင္မေျပာင္ႏိုင္ေသာဘဝသို႔ ေရာက္လာခဲ့ရသည္။ ျပည္သူမ်ားတည္ျငိမ္ေသာ လူ မွဳ ဘဝကို မရရွိခဲ့ၾကေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာျပည္တြင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားအားလံုး ျပည္တြင္းစစ္ကိုရပ္စဲ ရန္ မိမိ ကိုယ္ စြမ္း ဥာဏ္စြမ္းရွိ သမွ်ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။
၂။ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုေရွးရွဴ ၍လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ယေန႔ထားရမယ္စိတ္ဓါတ္ျဖစ္သည္။
တိုင္းျပည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဘက္မရွိေခ်၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေနသူဘယ္သူမဆို၊ အားေပးရမည္၊ ဒီမိုကေရစီဘက္၊ စစ္အာဏာရွင္ ဘက္ ဟူ၍ခြဲျခားျမင္ေနစရာမလိုေပ။ အမွန္တကယ္ျပည္သု႔အတြက္ကို လုပ္ေန လွ်င္အားေပးရမည္။
ဦးလွသိန္းေဆြေျပာသလိုျပည္သူအက်ိဳးျပဳေသာအလုပ္ျဖစ္လွ်င္ပူးေပါင္းလုပ္ႏိုင္ရမည္။ သ႔ိုမွသာအစိုးရ လုပ္သမွ်ဆန္႔က်င္ေနသည့္ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္လုပ္ရပ္မ်ိဳးကိုေရွာင္ရွားႏိုင္သလို၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု မွျပဳလုပ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ဒီမိုကေရစီေရးနည္းနာမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္လွ်င္ အစိုးရ ကနားလည္ခြင့္ျပဳႏိုင္ရမည္။
အထူးသျဖင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္အက်င့္ပ်က္ခ်စားမွဳတိုက္ဖ်က္ေရးကိုအမွန္တကယ္တိုက္ဖ်က္လိုပါကလြတ္လပ္ေသာပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားထုတ္ေဝခြင့္ေပးဖို႔လိုသည္။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မွဳေအာက္မွ ကင္းလြတ္ေသာသတင္းစာမ်ားရွိမွသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ အာဏာအလြန္အကြ်ံသံုးစြဲမွဳေတြ၊ ဝန္ထမ္း ေတြ လာဒ္စားမွဳေတြကိုေၾကာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ ေရးသားဖြင့္ခ်တာေတြကိုအစိုးရကလိုအပ္သလို အေရးယူျခင္းျဖင့္ပ်က္စီးေနတဲ့ စာရိတၱမဏိၰတိုင္ကိုျပန္လည္စိုက္ထူရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ငါ့လူေတြသူတို႔ဘာဘဲလုပ္လုပ္ငါကာကြယ္မယ္္ဆိုတဲ့ဂိုဏ္းဂဏစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးဆက္ထားေနရင္ေတာ့အက်င့္ ပ်က္ခ်စားမွဳေတြကိုတိုက္ဖ်က္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြကလဲငါနဲ႔မတူငါ့ရန္သူဆိုတဲ့စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးမထားဘဲအစိုးရပိုင္းကိုနားလည္ႏိုင္ ေအာင္ၾကိဳးစားၾကဖို႔လိုတယ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔ထည္းမွ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားသူေတြ၊ ဒီမိုကေရစီေရးကို တကယ္ေျပာင္းလဲခ်င္သူေတြကို အားေပးဘို႔လို သလိုယံုၾကည္မွဳကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔လည္းလိုတယ္၊ တဦးနဲ႔တဦးတဖြဲ႔နဲ႔တဖြဲ႔ ယံုၾကည္မွဳမရွိဘဲနား လည္မွဳယူဖို႔ဆိုတာမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ဘံုရည္ မွန္းခ်က္တူတာေတြကို အနည္းဆံုးအဆင့္ အားေပးျခင္း၊ ထို႔ထက္ပိုပါကပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္မွဳကိုတည္ေဆာက္ယူရမွာျဖစ္တယ္။ အဓိကေတြးေခၚသင့္တာကမိမိကိုသတ္မဲ့သူကိုဘယ္သူကရွင္သန္ခြင့္ေပးမလဲဆိုတာဘဲျဖစ္တယ္၊ ကိုယ္ကအာဃာတမထားဘူးဆိုတာ၊ သေဘာထားၾကီးေၾကာင္းကိုအေျပာနဲ႔တမ်ိဳး၊ အလုပ္နဲ႔တမ်ိဳးျပသ ျခင္းျဖင့္ယံုၾကည္မွဳကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔လိုတယ္္။  ဦးၾကည္ေမာင္ကဒိုမီနစ္ေဖၚလ္ဒါကို ေျပာခဲ့သလို အျဖစ္ မ်ိဳး ထပ္မေရာက္ဖို႔အထူးသတိထားရမွာျဖစ္တယ္။
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္၈၂%အႏိုင္ရသည့္အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊတို႔က တိတ္ဆိတ္ႏွဳတ္ပိတ္ေနခဲ့သည္၊ အႏိုင္ရေသာ ဒီခ်ဳပ္ကိုခ်ီးၾကဴးစကားပင္မေျပာႏိုင္သည့္အထိ သေဘာ ထားေသးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္ကမူ ဒီခ်ဳပ္အႏိုင္ရမွဳ ၾကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္းကိုအတိအလင္း တရားဝင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကိုၾကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္ ။
သို႔မွသာတဦးကိုတဦး ေလးစားသမွဳျပဳျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္နားလည္မွဳရရွိျပီး ယခင္ရန္သူအၾကည့္ ရန္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအသြင္မွ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို အစိုးရ ၊ အတိုက္အခံဟူ၍မရွိေတာ့ဘဲ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အတူတကြၾကိဳးစားရယူျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား လိုက္နာ က်င့္သံုးခြင့္၊ သိရွိ နားလည္ခြင့္တို႔ရရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏နိမ့္က် ေနေသာ စီးပြါးေရးကို ဝိုင္းဝန္း ပခံုးထမ္းျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကို ကူညီေျဖရွင္းရင္းနားလည္မွဳရရွိခါ အမ်ိဳးသားေရးကိုအတူတကြထမ္းေဆာင္ႏိုင္ ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္ ။
နိဂံုးအားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမွလည္း မိမိပါတီႏွင့္ျပိဳင္ဖက္ပါတီကို ရန္သူဟုသေဘာမထားဘဲ တိုင္း ျပည္အက်ိဳးကိုယွဥ္ျပိဳင္လုပ္ေနေသာသူမ်ား အျဖစ္ေလးစားသမွဳႏွင့္ဆက္ဆံသလို ျပိဳင္ဖက္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွလည္း အလားတူသေဘာမ်ိဳးထားျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို အျမင္က်ယ္ က်ယ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ၾကမည္ဆိူလွ်င္လွပေသာသမိုင္းကိုအနာဂါတ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ဖန္တီးႏိုင္ပါလိမ့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ထြန္းေအာင္ေက်ာ္
ဧျပီလ ၃ ရက္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ။