Saturday, April 7, 2012

တာဝန္သိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းဆီသိုု႔by Lu Cifer on Friday, April 6, 2012 at 10:35pm 
·
ေဒါက္တာ အန္ဒရီရာ ဗယ္လန္တင္ သည္ Tourism Transparency ဟုုေခၚေသာ လြတ္လပ္ပြင့္လင္း၍ တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ ငန္းမ်ားျဖစ္ေရးအတြက္ စည္းရံုုးလံႈ႕ေဆာ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကို စတင္တည္ေထာင္သူျဖစ္သည္။ အန္ဒရီရာသည္ မၾကာေသးမီက ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းညီလာခံ Responsible Tourism Conference ကိုု တက္ေရာက္ၿပီး စာတမ္းဖတ္ခဲ့သည္။
တာဝန္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္၏ အလားအလာအေၾကာင္း ဧရာဝတီ အယ္ဒီတာ ရဲနည္က ဆက္ သြယ္ေမးျမန္းထားသည္။ေဒါက္တာ အန္ဒရီရာ ဗယ္လန္တင္ေမး။ ။ ေဖေဖာ္၀ါရီလတုုန္းက ခင္ဗ်ား ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ “တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း ညီလာခံ” ကို စာတမ္းဖတ္ၾကား ဖို႔ သြားခဲ့တယ္။ တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း ဆိုုတာ ဘာလဲဗ်။ ပံုုမွန္ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းနဲ႔ တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းအၾကား ဘာ ကြာသလဲ။ တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းက ျမန္မာႏိုုင္ငံကို ဘယ္လိုုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ သယ္ေဆာင္လာမွာလဲ။

ေျဖ။ ။ အစုုလိုုက္အၿပံဳလိုုက္ ေရာက္လာၾကတဲ့ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာေတြအတြက္ တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းက ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုုင္ပါတယ္။ ဆိုုလိုုတာက နယ္ခံလူထုရဲ့ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအေပၚ ခရီးသြားေတြရဲ့ လုုပ္ရပ္က တာ၀န္ရွိရွိနဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစတာ။ နယ္ခံလူထုရဲ႕ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ဘယ္လိုအက်ိဳးရွိေစ မလဲဆိုၿပီး တာ၀န္ယူေပးတာကိုု တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းလုုိ႔ ေခၚတာပါ။

ဒီလုုပ္ငန္းက ဆိုုးက်ိဳးေတြကိုု နည္းႏုိင္သမွ် နည္းေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။ ဒီလုုပ္ငန္းက လုုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေတြ တိုုးတက္ လာေအာင္၊ သဘာ၀ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြ ထိန္းသိမ္းဖိုု႔ ပံ့ပိုုးေပးရာမွာ ေဒသခံျပည္သူလူထုုရဲ႕ အဆံုုးအျဖတ္ကိုု ရယူ တယ္။ တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းဆိုုတာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုုးတမ္းေတြကိုု အသိအမွတ္ျပဳတယ္။
အိမ္ရွင္နဲ႔ ဧည့္သည္အၾကား ေလးစားမႈကိုု ေဖၚထုုတ္ေပးတယ္။ ေဒသခံျပည္္သူေတြနဲ႔ အဓိပၺာယ္ျပည့္၀တဲ့ ဆက္ဆံေရးကတဆင့္ ခရီးသြားေတြအတြက္ ပိုုမိုုေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ရရိွေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုုပ္ငန္းကေန သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လူမႈေရးအေပၚ လက္မခံႏိုုင္ေလာက္တဲ့ ထိခိုုက္မႈေတြ မျဖစ္ေစဘဲ ခရီးသြားေတြအတြက္၊ အိမ္ရွင္ေဒသခံလူထုုအတြက္ ႏွင့္ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းအတြက္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုုိင္ပါတယ္။

တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းက ကမၻာ့တ၀န္း ျမင့္တက္လာေနပါၿပီ။ ဒီလုုပ္ငန္း စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကိုု လိုုက္နာတဲ့ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းေတြကိုုၾကည့္ရင္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ ပိုုရလာတာေတြ႕ရပါတယ္။ က်မတဦးတည္းရဲ႕အျမင္အရ ဒီဟာ Trend ေခတ္ စားလာ႐ုံ သက္သက္ထက္ ပိုုတယ္။ တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းဆိုုတာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ဝ႐ုန္းသုန္းကား ခရီးသြားလုုပ္ငန္းကိုု ကာကြယ္ဟန္႔တားႏုုိ္င္တဲ့ စားသံုုးသူအေျချပဳ Consumer-based စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းတခုုပါ။

တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းဆိုေပမယ့္ ျပႆနာေတြ ရိွပါတယ္။ သိပ္မၾကာေသးတဲ့အခ်ိန္အထိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းဟာ Ethic က်င့္ ၀တ္သိကၡာပိုုင္းအရ အလြန္အားနည္းတဲ့ လုုပ္ငန္းတခုုပါ။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ကာဗြန္ဒိုုင္ေအာက္ဆိုုဒ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေရရွည္တည္တန္႔ခုုိင္ၿမဲေရး၊ သဘာ၀ထြက္၊ ေဂဟစနစ္တည္ၿမဲေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဒါမွမဟုုတ္ တာ၀န္ရိွေရး စသျဖင့္ ကိစၥေတြကိုု ပိုုပိုုေျပာလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေယာင္ျပ လုုပ္ေပးတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ကုုမၺဏီတခုု သိုု႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတခုုက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈကိုု ေလွ်ာ့ခ်ႏုုိင္ဖိုု႔အတြက္ တကယ္ မလုပ္ဘဲ အခ်ိန္အား၊ ေငြအား ပိုုသံုုးျပေနတဲ့ ပံုုစံမ်ိဳးကိုု Green-washing ဟန္ျပ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီကိစၥက ေရရွည္တည္ၿမဲေရးအတြက္ သိပ္ႀကီးမားတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းညီလာခံမွာ က်မ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဆင္းရဲသားအေရး ေရွးရႈေသာ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း Pro-poor tourism စာတမ္းမွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲ့ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း ေရရွည္ခံ ေအာင္ျမင္ေရးဟာ လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္း အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသူေတြနဲ႔ အဆင္းရဲဆံုုးလူတန္းစားေတြ အက်ိဳး ေရွး႐ႈလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြရဲ့ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္စြမ္း ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ဆိုုတဲ့ အခ်က္ေပၚ မူတည္ေနတယ္လိုု႔ အေလးအနက္ထား ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အစိုုးရအေနနဲ႔လည္း ဆင္းရဲသား အက်ိဳးေရွးရႈတဲ့ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းကိုု အားေကာင္းေစဖုိ႔ လုုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့အခ်က္ေတြကိုု က်မအႀကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရး လုုပ္ ငန္းေတြအေနနဲ႔လည္း သူတိုု႔ရဲ႕ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြကိုု ဆင္းရဲသားအက်ိဳး ေရွးရႈလာရေအာင္ျပင္ဆင္ဖိုု႔၊ ဆင္းရဲသားေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖိုု႔ က်မ ေျပာဆိုုခဲ့ပါတယ္။

ခရီးသြားလုုပ္ငန္းကေန အက်ိဳးအျမတ္ရဖိုု႔ ေဒသခံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပံုုစံမ်ားစြာရိွပါတယ္။ မွ်တတဲ့ ေျမယာနဲ႔အရင္းအျမစ္ ပိုုင္ဆိုုင္ခြင့္ ရိွဖိုု႔ က်မတိုု႔ လုုိအပ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြကေန အေသးစားလုုပ္ငန္းေတြကိုု အားေကာင္းေစဖိုု႔ အေသးစားေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြ လုုပ္ေပးႏိုုင္သလိုု ေက်းလက္သမ၀ါယမ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရိွလာေအာင္လည္း ကူညီေပးႏိုုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုု မ်ိဳး အားထုုတ္မႈေတြကေန ေက်းလက္ေဒသ ထုုတ္ကုုန္လုုပ္ငန္း နဲ႔ စက္႐ုံေတြ အၾကား ေပါင္းကူးေပးနုုိင္ပါတယ္။ အစိုုးရအေနနဲ႔ လည္း စီးပြားေရးကုုမၺဏီေတြကိုု ဆင္းရဲသားအက်ိဳးေရွးရႈတဲ့နည္းလမ္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖိုု႔ မက္လံုုးေတြလည္း ဖန္တီးေပးႏုုိင္ပါတယ္။

ေမး။ ။ မၾကာေသးခင္က DVB (ဒီမိုုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ) မွာ ခင္ဗ်ားေရးခဲ့တာက ၁၉၉၀ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း ဥပေဒေအာက္မွာ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုုပ္ငန္းကေန အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေနသူ အမ်ားစုုဟာ အစိုုးရနဲ႔ နီးစပ္သူေတြ၊ ခ်မ္းသာတဲ့ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္ေတြသာ ျဖစ္တယ္။ ေဒသခံျပည္သူေတြမဟုုတ္ဘူးလိုု႔ ဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုု္င္ငံရဲ႕ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းမူ၀ါဒဟာ မေ၀းေတာ့တဲ့ကာလမွာ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္းခ်ိတ္ဆက္လာမယ္လိုု႔ ခင္ဗ်ားထင္ပါသလား။

ေျဖ။ ။ က်မ သတိထားမိတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ဟုုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန (MoHT) နဲ႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းအဖြဲ႕(MTB) ႏွစ္ခုုစလံုုးက မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။

ကြန္ဖရင့္ ပထမရက္မွာ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၂ ခုမက အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ပထမဦးဆံုုးအႀကိမ္အျဖစ္ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန တခုုနဲ႔ တခုုအၾကား အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုုခဲ့ၾကတယ္။ ဒုုတိယေန႔မွာေတာ့ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း စီးပြားေရးအစုုအဖြဲ႕ေတြက တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းကိုု ဘယ္လိုုမ်ိဳးထည့္သြင္းမလဲဆိုုတာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။

တတိယေန႔ၾကေတာ့ ႏိုုင္ငံတကာက လာေရာက္ေဟာေျပာသူေတြက ခရီးသြားလုုပ္ငန္းမွာ တာ၀န္ရိွမႈကိုု ဘယ္လိုု ေဖာ္ေဆာင္ရမလဲဆိုုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုုခဲ့ၾက တယ္။
ဒီကြန္ဖရင့္မွာ တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းကိုု ခရီးသြားလုုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈမွာ ဘယ္လိုု အဓိကက်က် ထည့္သြင္းမလဲဆိုုတာ ေဆြးေႏြးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းကိုု တာ၀န္ရိွရိွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အစိုုးရတခုုလံုုး ညိွညိွႏိႈင္းႏိႈင္းလုပ္ဖို႔ လိုု အပ္တယ္လိုု႔ ခရီးသြားလာေရးလုုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနက အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။

အမ်ားျပည္သူနဲ႔ ပုုဂၢလိက က႑ေတြက ထိေရာက္ တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြရလာဖိုု႔ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ရမယ္ဆိုုတာကိုုလည္း သူတိုု႔ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဒုု ၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ရဲ႕ ကြန္ဖရင့္နိဂံုုးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈရဲ႕အေရးပါပံုုကိုု ထည့္သြင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ “ခင္ဗ်ားတိုု႔ မေျပာင္းလဲႏိုင္ဘူးဆိုုရင္ မေအာင္ျမင္ႏိုုင္ဘူး”လုုိ႔ ၀န္ႀကီးကေျပာခဲ့ၿပီး အစိုးရနဲ႔ ပုုဂၢလိက က႑ေတြကိုုလည္း တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ ငန္း ရဲ့ အေျခခံအယူအဆေတြကိုု လက္ခံေဆာင္ရြက္ဖိုု႔ပါ တိုုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းမူ၀ါဒအသစ္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြကိုု ထည့္သြင္းမယ္လုုိ႔ က်မ အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကလည္း သူရဲ႕ သမၼတရာထူးလက္ခံတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ ေရးကိစၥဟာ သူ႔အစိုုးရရဲ႕ အဓိကဦးစားေပးပါလိုု႔ တရား၀င္ေျပာဆိုုထားပါတယ္။

ေမး။ ။ (Community-based Ecotourism) ရပ္ရြာအေျချပဳ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းတိုု႔၊ ေဒသခံလူထုုနဲ႔ မိသားစုုလိုုအတူေနတဲ့ Homestay ခရီးသြားလုုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြက ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၊ ဗီယက္ႏိုုမ္ ႏုုိင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားနဲ႔ လာအိုုႏိုုင္ငံ စတဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲ႕အိမ္နီးခ်င္းႏိုုင္ငံေတြမွာ အခုုဆိုု ေတာ္ေတာ္ကိုု ေရပန္းစားေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံကေရာ သူ႔ အိမ္နီးခ်င္းတိုုင္းျပည္ေတြလိုုမ်ိဳး ေအာင္ျမင္မႈေတြရေနတဲ့ ဆြဲေဆာင္ပံုနည္းလမ္းေတြအတိုုင္း လိုက္လုပ္သင့္တယ္လိုု႔ ခင္ဗ်ားထင္ပါသလား။

ေျဖ။ ။ ျမန္မာႏုုိ္င္ငံကေတာ့ တျခားႏိုုင္ငံေတြေနာက္ မလိုုက္ဘဲ သူ႔လမ္းသူေရြးခ်ယ္ႏိုုင္မယ္လိုု႔ က်မ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား အျပင္ တျခားႏိုုင္ငံေတြက ခရီးသြားလုုပ္ငန္းလုုပ္ေဆာင္ရင္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့တဲ့ အမွားေတြကိုု ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံလည္း မလြဲမေသြ အမွားေတြ ႀကံဳလာဦးမွာပါ။ အဲဒီအမွားေတြကေန သင္ခန္းစာယူၾကရဦးမယ္လိုု႔ ထင္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ သေဘာတရားေတြကိုု လက္ေတြ႕အလုုပ္ထဲ ဘယ္လိုုမ်ိဳး ေျပာင္းလဲယူမလဲ။

အစိုုးရအေနနဲ႔ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းပံုုစံေတြထဲကေန ျမန္မာႏုုိင္ငံနဲ႔ အကိုုက္ညီဆံုုး ပံုုစံရိွမရိွ ေလ့လာႏိုုင္ပါတယ္။ ေဒသ တြင္းမွာလည္း ဥပမာေကာင္းေတြ ရိွပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ထုုိင္းႏိုုင္ငံနဲ႔ လာအိုုႏိုုင္ငံမွာပါ။ ခ်င္းမုုိင္အေျခစိုုက္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း အင္စတီက်ဳ Thailand Community Based Tourism Institute (CBT-I) ဆိုု လုုပ္ငန္းလုုပ္သက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ရိွေနၿပီ။ မႏွစ္တုုန္းကပဲ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ဟုုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနအျပင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း လုုပ္ကိုု္င္ေနသူေတြပါတဲ့ အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစြာကိုု အဲဒီအင္စတီက်ဳက ကမကထ လုုပ္ေပးခဲ့တယ္။

အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းကေန လူမႈအသိုုင္းအ၀န္းေတြအတြက္ ဘယ္လိုုမ်ိဳး အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရမလဲ ဆိုုတာပါ။ ဆိုုေတာ့ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လုုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထဲထဲဝင္ဝင္ သိေနၿပီဆိုုတာကေတာ့ ရွင့္အျမင္ပါပဲ။

ေမး။ ။ ခင္ဗ်ားေဆာင္းပါးမွာ ေရးထားသလိုုမ်ိဳး ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ လိင္ခရီးသြားလုုပ္ငန္း Sex Tourism ဟာ အခုုဆိုုရင္ က်ယ္ျပန္႔ေနၿပီဆိုုေတာ့ ဘယ္ေလာက္စိုးရိမ္ေနရၿပီလဲ။ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေနနဲ႔ ထုုိင္းႏိုုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုုင္ငံေတြဆီကေန ဘယ္လိုုသင္ခန္းစာေတြ ေလ့လာႏိုုင္သလဲ။

ေျဖ။ ။ ရွင္ ဒီေမးခြန္းေမးတဲ့တြက္ က်မ ၀မ္းသာတယ္။ လိင္ခရီးသြားလုုပ္ငန္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတာဟာာ အနာဂတ္အတြက္ က်မရဲ႕အႀကီး မားဆံုုး စိုုးရိမ္ခ်က္တခုုပါ။ လိင္ခရီးသြားလုုပ္ငန္းဆိုုတာ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ အက်ိဳးအျမတ္ရိွေနတဲ့ လုုပ္ငန္း တခုုပါ။ ဒီလုုပ္ငန္းမွာ အရြယ္ေရာက္သူေတြခ်ည္း ပါတာမဟုုတ္ပါဘူး။

က်မစိုုးရိမ္တာက ကေလးသူငယ္ လိင္ခရီးသြားလုုပ္ငန္းနဲ႔ နာဂစ္မုုန္တုုိင္းေၾကာင့္ မိဘမဲ့ျဖစ္ခဲ့သူေတြ အတြက္ပါ။ ဆင္းရဲမြဲေတလြန္းတဲ့ မိန္းကေလးငယ္ေတြနဲ႔ ေယာက်္ားေလးေတြဟာ ေငြေၾကးနဲ႔ ျဖားေယာင္းတဲ့ ဒဏ္ကိုု မခံႏုုိင္ၾကမွာကို က်မစိုုးရိမ္တယ္။
ဆိုုေတာ့ ယူရမယ့္ သင္ခန္းစာက အရွင္းႀကီးပဲ။

တိုုင္းျပည္ထဲမွာ ဘုုန္းႀကီးဦးေရထက္ လိင္လုုပ္ငန္းလုုပ္ကိုုင္သူ ပိုုလိုုခ်င္တယ္ဆိုုရင္ ထိုုင္း ခရီးသြားလုုပ္ငန္း ပံုုစံကိုုလုုိက္။ ကေမၻာဒီးယားကေလးငယ္ သုံးေသာင္းေလာက္ အျမတ္ထုတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ကေလးသူငယ္ လိင္ ခရီးသြား လုုပ္ငန္းပံုုစံမ်ိဳးေတာ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံက လုုိခ်င္မွာမဟုုတ္ပါဘူး။ ကေမၻာဒီးယားက တခ်ိဳ႕ကေလးေတြဆိုု အသက္ ၅ ႏွစ္ အရြယ္ ပဲ ရိွေသးတယ္။ အာရွတလႊားမွာ ကေလး ၇ ေသာင္း ေက်ာ္ထက္မနည္း လိင္ခရီးသြားလုုပ္ငန္းမွာ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုုင္၊ ထိုုင္းႏုုိင္ငံတိုု႔မွာ ရိွေနတယ္လိုု႔ Terre des Hommes က ၂၀၀၉ ခုုႏွစ္မွာ ခန္႔မွန္းေျပာ ဆိုုတယ္။ ကေမၻာဒီးယားမွာဆိုုရင္ လိင္ခရီးသြားတေယာက္က အသက္ ၈ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကိုု သံုုးရက္ေခၚမယ္ ဆိုု ရင္ ေဒၚလာ ၃၀ ေတာင္ မေပးရဘူး။

Orchid ဟိုုတယ္၀န္ထမ္းတဦးကိုု ဂ်ပန္အမ်ိဳးသားတေယာက္က ပါး႐ိုက္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္က ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ အေရးပါတဲ့ ျဖစ္ရပ္တခုုပါ။ ပါး႐ိုက္တာက ဗီဒီယိုုမွတ္တမ္းထဲ ပါသြားေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ေ၀ဖန္ခဲ့ၾက၊ ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အံ့အားသင့္စရာ က လူအနည္းအက်ဥ္းေလာက္ကပဲ အဲဒီဂ်ပန္အမ်ိဳးသားဟာ လိင္ခရီးသြားဧည့္သည္ဆိုုတဲ့အခ်က္ကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ၾကတယ္။
အမ်ားစုုက အဲဒီပါး႐ိုက္ခံခဲ့ရတယ္ဆိုုတဲ့အခ်က္အပၚမွာပဲ ေဒါသ ထြက္ခဲ့ၾကတယ္။
အဲဒီထက္မက ပိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ လိင္ခရီးသြားလုုပ္ငန္းရွိေနတယ္ဆိုုတဲ့ အခ်က္ကိုုေတာ့ ေျပာဖို႔ ေမ့ေနၾကဟန္တူတယ္။

လိင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြကိုု အလြန္ သိုုသိုု သိပ္သိပ္ ထားေလ့ရိွတဲ့ ေရွး႐ိုးဆန္တဲ့ ျမန္မာႏုုိင္ငံလိုု ႏိုုင္ငံမ်ိဳးမွာလည္း အားေကာင္း တဲ့ လိင္ခရီးသြားလုုပ္ငန္းမ်ိဳး ျဖစ္ထြန္းဖိုု႔ မခက္ခဲဘူးဆိုုတဲ့ အခ်က္က စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာ အမွန္တရားပဲ။ လိင္ခရီးသြားလုုပ္ငန္း ကေန ႏိုုင္ငံျခားေငြရႏုုိင္တယ္၊ ၀င္ေငြရႏိုုင္တယ္။ အဲဒီအေလ့အထကိုုလည္း ေဒသခံလူထုုက ၀င္ေရာက္ဟန္႔တားဖိုု႔ ဒါမွမဟုုတ္ အေရးတယူ ေျပာဆိုုေဆာင္ရြက္ဖိုု႔ လက္တြန္႔ေနမယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးနဲ ကေလးေတြဟာ လိင္အျမတ္ထုုတ္ခံရျခင္းကေန ပိုုၿပီး အကာအကြယ္မဲ့ ျဖစ္သြားတတ္ၾကတယ္။

ေမး။ ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ေတာင္းဆိုုမႈေတြျဖစ္တဲ့ တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းကို က်င့္သံုုးဖိုု႔၊ ခရီးသြားကုုမၸဏီေတြက စီစဥ္တဲ့ Package Tours နဲ႔ ဇိမ္ခံသေဘာၤနဲ႔ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းေတြကိုု သပိတ္ေမွာက္ဖိုု႔ စတဲ့ ေတာင္းဆိုုမႈေတြအေပၚမွာ Tourism Transparency အေနနဲ႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ေတာင္းဆိုုမႈကိုု ဘယ္ေလာက္အထိ ေထာက္ခံေပးႏိုုင္မလဲ၊ သူတိုု႔နဲ႔ေရာ ဘယ္ေလာက္ အထိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုုိင္မွာလဲ။

ေျဖ။ ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ုဳပ္က ဘယ္ေတာ့အခါမွ Package Tours တိုု႔၊ ဇိမ္ခံသေဘၤာ သပိတ္ေမွာက္ဖိုု႔ေတာင္းဆိုုခဲ့တာ မရိွပါဘူး။ က်မအထင္ ရွင္ေျပာခ်င္တာက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မထြက္ခင္ အင္တာဗ်ဴးတခုုမွာ ဦး၀င္းတင္ေျပာခဲ့တဲ့ မွတ္ခ်က္တခုုကလိုု႔ ထင္တယ္။ အဲဒီမွတ္ခ်က္ကိုုလည္း မီဒီယာေတြမွာ အခုုအထိကိုု တလြဲေဖာ္ျပ ေန တုုန္းပဲ။

ရွင္သိတဲ့အတုုိင္းပဲ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာက စာနဲ႔ေရးတာ ပိုုတရား၀င္တယ္လိုု႔ မွတ္ယူၾကတယ္။ ဆိုုေတာ့ က်မအထင္ေတာ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေရးထားတဲ့ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းစာတမ္းကိုု ရည္ညႊန္းတာ ပိုုအံဝင္မယ္လိုု႔ ျမင္တယ္။ အဲဒီစာတမ္းမွာ သပိတ္ေမွာက္ဖိုု႔အတြက္ ေတာင္းဆိုုထားတာ မပါ ပါဘူး။ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းရဲ႕ သက္ေရာက္မႈေတြကိုု လူထုုက ပိုုသိလာေအာင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လုုပ္ေနတဲ့အျပင္ ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြ အေနနဲ႔ လူထုုနဲ႔ ထိစပ္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြရိွတဲ့ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းကိုု အားေပးၾကဖိုု႔ပါ အႀကံျပဳထားပါတယ္။

Tourism Transparency က မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အက်ိဳးအတြက္ကိုမွ ေရွးရႈလုုပ္ေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမဟုုတ္ေတာ့ တခါတေလ က်မတိုု႔ သိပ္ေတာ့ မလြယ္လွပါဘူး။ သိုု႔ေသာ္ က်မတိုု႔လုုပ္ငန္းေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ဖိုု႔ က်မတိုု႔အေနနဲ႔က လံုုး၀ဥႆံုု ဘက္မလိုုက္ဘဲ ေနရပါမယ္။ အျမင္ေပါင္းစံုုကိုု တင္ျပႏုုိင္ဖိုု႔အတြက္ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားစြာနဲ႔ က်မတိုု႔ ခ်ိတ္ဆက္ပါတယ္။
မႏွစ္က အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးမွာ တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း အလုုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတခုု က်မတိုု႔ က်င္းပခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုုင္းကစၿပီး က်မတိုု႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ပံုုမွန္ အဆက္အသြယ္ရိွတယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုုတဲ့အေပၚ က်မ တိုု႔ အျမင္ေတြ သူတိုု႔ကိုု ေျပာျပတယ္။ သူတိုု႔အျမင္ေတြလဲ ေမးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တဆင့္အတြက္ က်မတိုု႔ သေဘာတူၾက တယ္။ တျခားသူေတြနဲ႔လည္း က်မတိုု႔ ဒီလုုိပံုုစံနဲ႔ပဲ ဆက္ဆံတယ္။

ေမး။ ။ ျမန္မာႏိုုင္ငံအေနနဲ႔ ကမ္းေျခေတြ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသေတြကိုု မပ်က္စီးေစရဖိုု႔၊ သမုုိင္း၀င္ေနရာေတြ ထိန္းသိမ္းဖိုု႔၊ ကိုုလိုုနီ ေခတ္ ဗိသုုကာလက္ရာေတြ ထိန္းသိမ္းဖုုိ႔ေတြအတြက္ ဘယ္လိုုလုုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ဆိုုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံျပဳခ်င္တဲ့ အေသး စိတ္၊ လက္ေတြ႕လုုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ အခ်က္ေတြရိွရင္ ေျပာျပေပးပါလား။

ေျဖ။ ။ ကမ္းရိုုးတန္းေဒသေတြဆိုုတာ ကမၻာေျမေပၚမွာ ပ်က္စီးလြယ္တဲ့ ေဂဟစနစ္ရိွတဲ့ေနရာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြဆိုု ေဂဟစနစ္ အလြန္ေပါၾကြယ္၀တဲ့ သႏၱာေက်ာက္တန္းေတြ၊ လမုုေတာေတြ စသျဖင့္ ေပါက္ေရာက္တဲ့ ေဒသေတြပါ။
မတိုု႔မထိရ ေသး တဲ့ ကမ္းေျခေတြဆိုု ခရီးသြားေတြက အရမ္းစိတ္၀င္စားပါတယ္။ ေဒသခံျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း စီးပြားေရးတိုုးတက္လာမႈနဲ႔ အလုုပ္အကိုုင္ေတြ ရလာႏိုုင္တာေၾကာင့္ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းကေန အက်ိဳးအျမတ္ရပါတယ္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ကမ္းေျခေတြရဲ႕သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ေဂဟစနစ္ေတြ မပ်က္မစီး ရိွေနမွသာ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းဟာ ေအာင္ျမင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္းငယ္ေလးေတြမွာ ရိွတဲ့ ေဂဟစနစ္ေတြက အထူးသျဖင့္ ပိုုပ်က္စီးလြယ္ပါတယ္။ မ်က္ေတာင္တဆုံးသာၾကည့္တဲ့ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီး ေစႏိုုင္ပါတယ္။ ခရီးသြားေတြ လာေရာက္လည္ပတ္မႈ ေလ်ာ့က်သြားႏုုိင္ပါတယ္။ တံငါသည္ကေန ခရီးသြားလမ္းညႊန္အထိ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းအေပၚ မွီခိုုေနရတဲ့ လူထုုအတြက္ ဘဝရပ္တည္ရာ ေပ်ာက္ဆံုုးသြားႏိုုင္ပါတယ္။

Tourism Transparency အေနနဲ႔ ခရီးသြားလုုပ္ငန္းကိုု ေဖာ္ေဆာင္မယ့္ ေရရွည္ခံမူ၀ါဒေတြ၊ ဥပေဒလုုပ္ငန္းေဘာင္ေတြ ရိွဖိုု႔ အႀကံ ျပဳပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ၿပီးသား ေရရွည္တည္တံ့ေစတဲ့ အသိပညာေတြကိုု လက္ခံေဆာင္ရြက္ဖိုု႔နဲ႔ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ အရည္အေသြး ပိုျမွင့္တင္ေပးဖုုိ႔ကိုုပါ က်မတိုု႔ ေထာက္ခံအႀကံျပဳထားပါတယ္။ ဒါမွသာ ေဂဟစနစ္ကိုု ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ခရီး သြားလုုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မူ၀ါဒေတြထဲ ထည့္သြင္းႏုုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုု မူ၀ါဒေတြကပဲ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး နဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုုင္ရာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈေတြကိုု ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမုုိင္း၀င္ေနရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကေမၻာဒီးယားႏိုု္င္ငံ ဆီယမ္ရိဒ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ လုုပ္ဟန္ကိုု ေလ့လာႏိုုင္ပါတယ္။ ႏုုိင္ငံတကာ အန္ေကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီက ခရီးသြားေတြအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုုစံတခုုကိုု ေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေကာ္မတီကုိ UNESCO က ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးစီးၿပီး ဘယ္လိုုျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးေတြကိုု ခြင့္ျပဳသင့္တယ္၊ အလည္အပတ္ခရီးေတြကိုု ဘယ္လိုုမ်ိဳး စီစဥ္ေပးသင့္တယ္ စသျဖင့္ ဆံုုးျဖတ္ေပးပါတယ္။ ဆီယမ္ရိဒ္ၿမိဳ႕ဟာ အရင္တုုန္းက အလြန္တိတ္ဆိတ္တဲ့ တံငါရြာေလးေတြ၊ လယ္လုုပ္စားတဲ့ ရြာကေလးေတြ ေပါင္းထားတဲ့ ၿမိဳ႕ေလးတၿမိဳ႕ပါ။ အခုုဆိုု ၁၀ ႏွစ္အတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ ႏုုိင္ငံျခား ခရီးသြားၿမိဳ႕တၿမိဳ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားပါၿပီ။

ဧရာ၀တီ
April 6, 2012 11:12 am
http://burma.irrawaddy.org/archives/8302